Ouderpanel

Naast de leerlingenraad heeft de Einstein Class ook een ouderpanel. Verschillende ouders van leerlingen uit Arrangement 3 en 4 komen driemaal per jaar bij elkaar om te spreken over allerlei zaken die de school en de leerlingen aangaan.


OPP’s

Tijdens het schooljaar organiseert de Einstein Coach minimaal driemaal een OPP gesprek waarin de analyse en samenvatting van de ondersteuningsbehoefte en de doelen zijn opgenomen. Bij dit gesprek worden ouders, hulpverleners en gebieds- teammedewerkers uitgenodigd. Waar nodig schuift de orthopedagoog aan, anders een collega coach die het verslag van het overleg schrijft.


Orthopedagoog

Op onze locatie is een orthopedagoog aanwezig die de overige Einstein coaches inhoudelijke ondersteuning biedt door middel van advisering en consultering zodat zij de jongeren kwalitatief goed kunnen begeleiden. Tevens is de orthopedagoog verantwoordelijk voor de kwaliteit van de OPP’s welke zijn beschreven vanuit de gedachte van de Varia-wetgeving.


Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel en ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen. De mede- zeggenschapsraad voert geregeld over- leg met de directie over zaken die onze school aangaan. Op een aantal punten heeft de raad recht van instemming of recht van advies. De raad heeft altijd recht van initiatief. Hij bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school


Leerlingenraad

Op onze locatie is een leerlingenraad ingesteld met vertegenwoordigers van de verschillende opleidingen en klassen. De leerlingenraad heeft tenminste twee keer per jaar overleg met de schoolleiding en bespreekt dan allerlei zaken die de school en de andere leerlingen aangaan. De leerlingenraad kijkt ook naar de belangen van de leerlingen, geeft inspraak en organiseert activiteiten, zoals een inzameling voor het goede doel of een schoolfeest.Het gebiedsteam

Iedere maandag van 13.00-16.00 uur zijn gebiedsteam medewerkers Anita Jager en Laura Pettinga op de locatie Galjoen. Ze ondersteunen het Einstein team op die momenten maar ook ouders en leerlingen kunnen een gesprek met hun voeren over zaken waar hulp van het gebiedsteam bij nodig is.